Kanun Numarası

:

2893

Kabul Tarihi

:

22/9/1983

 

Yayımlandığı R. Gazete

:

Tarih: 24/9/ 1983 Sayı : 18171

Yayımlandığı Dstur

:

Tertip: 5 Cilt : 22 Sayfa : 599

Ama

Madde 1 - Bu Kanunun amacı Trk Bayrağının şekli, yapımı ve korunması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir.

Bayrağın Şekli ve Yapımı

Madde 2 - Trk Bayrağı, bu Kanuna ekli cetvelde gsterilen şekil ve oranlarda olmak kaydıyla beyaz ay - yıldızlı albayraktır.
Bayrak ile zel bayrakların (sembolik bayrak, zel işaret, flama, flandra ve fors) standartları, hangi kumaş ve maddelerden yapılacağı tzkte gsterilir.

bayrak.jpg (60239 bytes)

G

Genişlik

 

 

A

Dış ay merkezinin ukurluktan mesafesi

1/2

G

B

Ayın dış dairesi kutru

1/2

G

C

Ayın i, dış merkezleri arası

0,0625

G

D

Ayın i dairesinin kutru

0,4

G

E

Yıldız dairesinin ayın i dairesinden olan mesafesi

1/3

G

F

Yıldız dairesi kutru

1/4

G

L

Boy

1 1/2

G

M

Ukurluk genişliği

1/30

G

 

Not: Bayrak genişliği ne olursa olsun (G) emsali değişmez.

 

Bayrağın ekilmesi ve İndirilmesi

Madde 3 - Bayrak, kamu kurum ve kuruluşlarıyla yurt dışı temsilciliklerine ve kamu kuruluşlarıyla gerek ve tzelkişilerin deniz vasıtalarına ekilir. Yurt iinde ve yurt dışında yetkililerin aralarına takılır.
Bayrak ekilirken ve indirilirken tren yapılır. Bayrak trenlerinin gereken biimde yapılmasından o mahaldeki yetkili amirler sorumludur.
(Değişik : 14/7/1999 - 4409/1 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarında Trk Bayrağı srekli ekili kalır.
(Değişik : 14/7/1999 - 4409/1 md.) Bayrağın; nerelerde daimi olarak ekilmeyeceği, hangi kapalı yerlere konulacağı, nerelere fon olarak takılacağı veya asılacağı, kamu kurum ve kuruluşlarından başka yerlerde ne zaman ve nasıl ekileceği, Trk Silahlı Kuvvetleri yzer birliklerinde ve Trk Bandıralı ticaret gemilerinde Bayrak ekme ve indirme zamanları ile Bayrak ekilirken ve indirilirken yapılacak trene ilişkin hususlar, tzkte gsterilir.

Bayrağın Yarıya ekilmesi

Madde 4 - Trk Bayrağı , yas alameti olarak 10 KASIM'da yarıya ekilir. Yas alameti olmak zere Bayrağın yarıya ekileceği diğer haller ve zamanı Başbakanlıka ilân edilir.

Bayrağın Selâmlanması

Madde 5 - ekilmesi ve indirilmesi esnasında veya tren geişlerinde Bayrak, cephe alınarak selâmlanır.

Bayrağın rtlebileceği Yerler

Madde 6 - Trk Bayrağı, Cumhurbaşkanlığı yapmış kişilerin, şehitlerin ve tzkte belirlenecek asker ve sivil kişilerin cenaze trenlerinde bunların tabutlarına, aılış trenlerinde ATATRK heykellerine veya resmi yemin trenlerinde masalara rtlebilir.
Ayrıca milli rf ve âdetler gz nnde tutularak Bayrağın diğer kullanılma şekil ve yeri tzkte gsterilir.

Yasaklar

Madde 7 - Trk Bayrağı, yırtık, skk, yamalı, delik, kirli, soluk, buruşuk veya layık olduğu manevi değeri zedeleyecek herhangi bir şekilde kullanılamaz. Resmi yemin trenleri dışında her ne maksatla olursa olsun, masalara krslere, rt olarak serilemez. Oturulan veya ayakla basılan yerlere konulamaz. Bu yerlere ve benzeri eşyaya Bayrağın şekli yapılamaz. Elbise veya niforma şeklinde giyilemez.
Hibir siyasî parti, teşekkl, dernek, vakıf ve tzkte belirlenecek kamu kurum ve kuruluşları dışında kalan kurum ve kuruluşun amblem, flama, sembol ve benzerlerinin n veya arka yznde esas veya fon teşkil edecek şekilde kullanılamaz.
Trk Bayrağına szle, yazı veya hareketle veya herhangi bir şekilde hakaret edilemez, saygısızlıkta bulunulamaz. Bayrak yırtılamaz, yakılamaz, yere atılamaz, gerekli zen gsterilmeden kullanılamaz.
Bu Kanuna ve tzğe aykırı fiiller yetkililerce derhal nlenir ve gerekli soruşturma yapılır.

Cezalar

Madde 8 - Bu Kanuna ve ıkarılacak tzğe aykırı olarak Bayrak yapmak, satmak ve kullanmak yasaktır. Bu yasağa aykırı olarak yapılan Bayraklar o mahallin yetkili amirlerince toplatılır.
Bu Kanun hkmlerine aykırı davranışta bulunanlar suları daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde Trk Ceza Kanununun 526 ncı maddesi uyarınca cezalandırılır.

Tzk

Madde 9 - Bu Kanunun ilgili maddelerinde tzkte dzenleneceği belirtilen hususlar ile kanunun uygulanmasına ilişkin diğer esaslar, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay iinde ıkarılacak tzkte gsterilir.

Yrrlkten kaldırılan kanun :

Madde 10 - 29 Mayıs 1936 Tarih ve 2994 Sayılı Trk Bayrağı Kanunu yrrlkten kaldırılmıştır.

Yrrlk

Madde 11 - Bu Kanun yayımı tarihinden altı ay sonra yrrlğe girer.

Yrtme

Madde 12 - Bu Kanun hkmlerini Bakanlar Kurulu yrtr.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

28 Mart 2007 ARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26476

TEBLİĞ

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

MECBURİ STANDARD TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: SG-2007/02)

 

MADDE 1 – Trk Standartları Enstits tarafından hazırlanan, 2/5/2003 tarihli ve 25096 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan SG-2003/40 sayılı Tebliğ ile mecburi uygulamaya konulan, TS 1: 2002 "Trk Bayrağı ve Kumaşı" standardı, Trk Standartları Enstits tarafından 30/11/2006 tarihinde tadil edilmiş ve ekte verilmiştir.

MADDE 2 – Adı geen Standard, anılan tadil metniyle birlikte Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren retim ve satış safhalarında mecburi olarak uygulanacaktır.

MADDE 3 – Bu standard kapsamına giren rnleri retenlerin Trk Standartları Enstitsnden Trk Standardlarına Uygunluk Belgesi almaları ve bu rnleri TSE markası ile piyasaya arz etmeleri mecburidir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ, 132 sayılı kanunun 1. maddesi gereği, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hkmleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanacaktır.
 
Devamı İin Tıklayınız

--------------------------------------------------------------------------------------

KANUN NO: 2994

TRK BAYRAĞI KANUNU

29 Mayıs 1936

[Resmi Gazete ile neşir ve ilânı: 5 Haziran 1936 - Sayı 3322]

3. t. Dstur, c.17 - s. 359

22 Eyll 1983 tarih ve 2893 sayılı (TRK BAYRAĞI KANUNU) nun 10 uncu maddesiyle yrrlkten kaldırılmıştır.

 

TRK BAYRAĞI KANUNU

Kanun No: 2994

Kabul Tarihi: 29/5/1936

 

Madde 1 - Trk bayrağı, bu kanuna bağlı rnekte gsterilen şekil ve nisbetlerde olmak ve al zemin zerine beyaz ay - yıldız konmak, şartile, yerli şaliden yapılır.
Ancak şalinin tedarikinde zorluk olur ise en byk mlkiye memurunun iznile zemin rengi al olmak zere başka kumaştan da yapılabilir.

Madde 2 - Ordu kuvvetlerile resmî daire ve teşekkller tarafından bayrakların ekiliş ve indirilişlerinde ve sair hususlarda yapılacak tren ve bunların kullanacakları hususî alâmet ve filâmaların şekilleri, nisbetleri ve cinsleri ve Trkiye Cmhurluğunun yabancı memleketlerde bulunan resmî ve millî binalarına (Uluslar arası metotlarına gre) Trk bayrağının ekiliş ve indirilişleri ve resmî dairelerle teşekkllerden başka yerlerde Trk bayrağının, ve diğer hususî bayrakların ve forsların gerek temsil ve gerek ssleme iin ne zaman ve nasıl ekileceği ve nerelerde kullanılabileceği ve bu kanunun tatbik şekilleri bir nizamname ile tesbit edilir.

Madde 3 - Trk bayrağı ordu kuvvetlerile resmî dairelerde ve millî teşekkllerde sabah sekizde ekilir ve gn batarken indirilir. Şu kadar ki limanlara giren ve ıkan ve seyir halinde bulunan harp ve tccar gemilerinin bayraklarının ekiliş ve indiriliş saatleri iin nizamnameye istisnaî hkmler konulabilir.
Yalnız, millî bayramlarda ve umumî tatil gnlerinde tatilin devam ettiği mddete bayrak gece ve gndz ekili kalır.
Her gn bayrak ekecek resmî daireler, İcra Vekilleri Heyeti tarafından tayin edilir.

Madde 4 - Yas alâmeti olmak zere bayrağın yarıya ekileceği haller ve devam mddeti Devlet protokolunca tesbit ve vaktinde alâkadar dairelere bildirilir.

Madde 5 - Resmî dairelerde ve teşekkllerde ekilecek bayrak, bu iş iin yapılmış hususî direk ve gndere ekilir.

Madde 6 - Bu kanun hkmlerine ve yapılacak nizamnameye muhalif olarak bayrak yapmak ve satmak yasaktır. Bu yasağa aykırı gidenler, Trk Ceza Kanununun 526 ncı maddesine gre cezalandırılır. Nizamnameye muhalif olarak ekilmiş bayraklar mahallin en byk mlkiye memuru emrile indirilir.

Madde 7 - Alay sancaklarının şekli ve yapılış tarzı kendi hususî ahkâmına tabidir.

Madde 8 - Bu kanun neşri tarihinden bir sene sonra muteberdir.

Madde 9 - Bu kanun hkmlerini yerine getirmeğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

3/6/1936

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8 Temmuz 2012 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28347

TZK

             Karar Sayısı : 2012/3334

             Ekli “Trk Bayrağı Tzğnde Değişiklik Yapılmasına Dair Tzk”n yrrlğe konulması; Milli Savunma Bakanlığının 21/2/2012 tarihli ve 310 sayılı yazısı zerine, 2893 sayılı Trk Bayrağı Kanununun 2 nci maddesine gre, Bakanlar Kurulu’nca 25/6/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.
                                                                                                                                                       Abdullah GL
 
TRK BAYRAĞI TZĞNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TZK

MADDE 1 – 25/1/1985 tarih ve 85/9034 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yrrlğe konulan Trk Bayrağı Tzğnn (4) numaralı eki ilişikteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Danıştayca incelenmiş olan bu Tzk yayımı tarihinde yrrlğe girer.
MADDE 3 – Bu Tzk hkmlerini Bakanlar Kurulu yrtr.
 
Tzğn ekini grmek iin tıklayınız